page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Smluvní podmínky

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.kap-stredocesky.cz je Středočeský kraj, se sídlem Praha 5, Zborovská 11 15021, IČ 70891095 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Internetové stránky www.kap-stredocesky.cz  jsou využívány ke správě a informování o stavu projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje. Umožnění přístupu do částí stránek chráněných heslem, je založeno výhradně na příslušnosti k cílové skupině projektu nebo k dalším aktérům projektu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.kap-stredocesky.cz (dále jen podmínky). Internetové stránky www.kap-stredocesky.cz jsou bezplatně přístupné pro veřejnost a registrované uživatele a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.kap-stredocesky.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti nebo technické podstaty internetových stránek www.kap-stredocesky.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.kap-stredocesky.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, či jemu příslušné uživatelské skupiny,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Způsob užívání specifický roli uživatele

Uživatelé stránek www.kap-stredocesky.cz jsou rozděleni do pěti skupin s rozdílnými právy na zobrazení a úpravu obsahu.

 • Veřejný uživatel má možnost nahlížet na stránky, články, stahovat dokumenty, odpovídat v anketách a dotaznících, které jsou označeny jako veřejné a k těmto může vyplnit formulář dotazu. Pokud se domnívá, že má právo (na základě příslušnosti k cílovým skupinám provozovatele) k nahlédnutí do stránek, článků, dokumentů, anket a dotazníků, které jsou označeny jako neveřejné, může vyplnit registrační formulář. Jeho žádost bude provozovatelem schválena popřípadě zamítnuta na základě reálné příslušnosti k cílovým skupinám, pro něž jsou stránky www.kap-stredocesky.cz určeny.
 • Uživatel s oprávněním aktér má možnost nahlížet na stránky, články, stahovat dokumenty, odpovídat v anketách a dotaznících, které jsou označeny jako veřejné i jako neveřejné a k těmto může vplnit formulář dotazu. Nemá přístup do dalších částí internetových stránek www.kap-stredocesky.cz.
 • Uživatel s oprávněním Člen pracovní skupiny vzdělávání má možnost nahlížet na stránky, články, stahovat dokumenty, odpovídat v anketách a dotaznících, které jsou označeny jako veřejné, neveřejné a určené pro Členy pracovní skupiny vzdělávání a k těmto může vyplnit formulář dotazu. Má přístup do sekce redakčního systému určeného ke správě dokumentů zařazených do sekce K doplnění. Tyto dokumenty smí upravovat prostřednictvím stažení poslední verze a opětovného nahrání verze upravené.
 • Uživatel s oprávněním Člen realizačního týmu má možnost nahlížet na stránky, články, stahovat dokumenty, odpovídat v anketách a dotaznících, které jsou označeny jako veřejné, neveřejné a určené pro Členy pracovní skupiny vzdělávání a k těmto může vyplnit formulář dotazu. Má přístup do redakčního systému stránek www.kap-stredocesky.cz a smí ovládat veškeré jeho prvky.
 • Uživatel s oprávněním Administrátor má možnost nahlížet na stránky, články, stahovat dokumenty, odpovídat v anketách a dotaznících, které jsou označeny jako veřejné, neveřejné a určené pro Členy pracovní skupiny vzdělávání a k těmto může vyplnit formulář dotazu. Má přístup do redakčního a administračního systému stránek www.kap-stredocesky.cz a smí ovládat veškeré jejich prvky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.kap-stredocesky.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

 • Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
 • Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat jakýkoliv uživatelský účet bez udání důvodu.
 • Provozovatel nemá povinnost odpovědět na dotaz ani dotaz zveřejnit a to bez udání důvodu.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.kap-stredocesky.cz.
 • Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.kap-stredocesky.cz.
 • Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.kap-stredocesky.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.kap-stredocesky.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů, identifikaci uživatele ve vztahu k jemu vyvíjené činnosti na stránkách www.kap-stredocesky.cz.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Informace o zpracování osobních údajů

Středočeský kraj (Správce) zpracovává osobní údaje za účelem provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů, identifikaci uživatele ve vztahu k jemu vyvíjené činnosti na webových stránkách www.kap-stredocesky.cz na základě oprávněných zájmů příslušného správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti registrace na webových stránkách www.kap-stredocesky.cz.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny maximální možnou ochranou zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Aktuální verze podmínek byla zveřejněna dne 23. 7. 2018

Kalendář