page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Cíle projektu

Cíl a obsah projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

 

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. V rámci činnosti projektového týmu proběhne příprava/zpřesnění, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV. KAP bude řešen ve spolupráci všech aktérův území a za metodické přípravy KAP odborným garantem.

Součástí aktivit bude rovněž společné plánování investičních akcí v území z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat krajské strategie, výběr a příprava týmu metodiků pomáhajících realizovat tematické intervence v krajích, výběr a příprava koordinátorů krajských strategií, propagace, řízení, aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání (StakeHolderů) v území.

Proběhne příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) – také pro oblast MŠ a ZŠ
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství – také pro oblast ZŠ
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Témata nepovinná - část územně specifická:

 • rozvoj výuky cizích jazyků,
 • ICT kompetence,
 • čtenářská a matematická gramotnost,
 • ostatní témata důležitá pro školy/kraj – tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

V projektech musí vzniknout funkční systém spolupráce pro vytvoření KAP v území. Podmínkou je umožnění zapojení zástupců všech středních a vyšších odborných škol na území kraje, včetně škol, které kraj nezřizuje, mimoškolního vzdělávání, rodičů, zástupců firem, ASZ a dalších klíčových aktérů na území kraje. Nezbytným požadavkem je rovněž těsná spolupráce a koordinace aktivit s relevantními realizátory systémových projektů OP VVV, které obsahují aktivity na podporu procesu tvorby KAP a místních akčních plánů. Realizace procesu tvorby krajských akčních plánů se musí řídit Postupy KAP, viz příloha č. 2 této výzvy.

Dalšími povinnými aktivitami v projektu budou vnitřní evaluační aktivity realizované v rámci projektu příjemcem jako součást činnosti realizačního týmu projektu, a to včetně nezbytných výdajů na získávání potřebných dat vč. dílčích externích zpracování.

Další povinnou aktivitou je řízení projektu a spolupráce s Individuálními projekty systémovými se zaměřením na oblasti: Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, podpora vytvoření komplexního systému hodnocení, podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe, inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami a podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území.

Kalendář