page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

17. 4. se konala další schůzka pracovní skupiny pro rovné příležitosti

17. 4. se konala další schůzka pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Závěry ze schůzky zde zveřejňujeme.

Zápis pracovních týmů, metodiku rovných příležitostí,  data odboru školství  vztahující se k naší problematice z výkazů a další materiály si můžete prohlédnout zde: .http://kap-stredocesky.cz/temata-kap/podpora-inkluze/265

Doplnění a opravy prezentace z minulých jednání:

 • Termín systémově řídit OSPOD nahradit větou zvýšit informovanost škol o práci OSPOD a podporovat větší spolupráci OSPOD a škol
 • Vysvětlit a doložit počet speciálních pedagogů a dalších pozic v rámci šablon v MŠ
 • Doplnit roli facilitátorů a mediátorů při pořádání případových konferencí i v rámci dalších činností školy
 • Doplnit roli  pedagogických fakult při přípravě učitelů na inkluzivní způsob vzdělávání
 • Doplnit podporu ŠPZ (v kraji)  i ŠPP (ve školách)
 • Doplnit potřebu postupně omezovat míru zapojení asistenta pedagoga u dětí, nebezpečí skokových změn
 • Asistent pedagoga nesmí být jediným řešením problému, diskuse o efektivitě

Závěry plynoucí z diskuse o témazu rovných příležitostí:

 • Spolupráce školy a rodiny, plánování akcí včetně finanční náročnosti pro rodiče
 • Sociální fondy škol, obcí, kraje
 • Stipendia
 • Učební a další pomůcky hrazené rodiči
 • Řešení plateb za exkurse, výlety, školy v přírodě, kursy…
 • Problematika výběrových a zbytkových škol
 • Víceletá gymnázia, soukromé školy, školy zřizované rodiči,  domácí vzdělávání a individuální vzdělávání jsou rizikovým faktorem při vzniku nerovností ve vzdělávání
 • Speciální a „praktické“  školství – je potřebnou součástí vzdělávacího systému, nejde o segregační a diskriminující školy
 • Celý problém rovných příležitostí není primárně problémem školství
 • Vyloučené lokality a školy v nich – možno využít dobrých zkušeností neziskových organizací
 • Při spolupráci se školami při zavádění principů rovných příležitostí je nutné postupovat citlivě, neagresivně a s pochopením k problémům škol a omezenosti pravomocí a možností škol
 • Zavádění principů rovných příležitostí nesmí omezovat činnost školy ( zrušení kroužků, pobytových zájezdů, výletů…)
 • Volnočasové aktivity – platby, cílené akce, nízkoprahové kluby…
 • Doprava do škol – současný stav státní podpory vyhovuje, otázka udržitelnosti a výše nákladů
 • Obědy – potřeba systémového řešení
 • Muzea a další místa zdarma, případně doprava  pro organizované  skupiny dětí – námět pro kraj i stát a další provozovatele
 •  
 • Statistická a další data jako podpora rozhodování:
 •  lze vyjít z předložených tabulek, doplnit o občanství a mateřský jazyk dítěte, způsob ukončení docházky,  stupně podpůrných opatření a data o poradenských zařízeních. 

 • Vytvoření mapy speciálních škol, poradenských zařízení apod.
 • Data lze zjišťovat formou výročních zpráv škol
 • Eliminace zvýšené administrativy při zjišťováni dat, posouzení šíře a potřebnosti dat
 • Výzva OP VVV Inkluze – Kraj patrně nebude žádost podávat, spíše pro neziskové organizace, místní akční skupiny a školy, kraj v roli partnera
 • Využití šetření NÚV o stavu inkluze – prováděno v 50 % středních škol

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář