page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Informace o pracovních jednáních Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

 

Pracovní jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se konaly od ledna do března na krajském úřadě.

Jednání se zúčastnily členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti podle zájmu o danou oblast.

ŠIKK by měl být zpracováván v rámci pracovních týmů a  pracovní skupiny pro rovné příležitosti do srpna, poté široká diskuse (na webovkách, poradě ředitelů, minitýmech, odborném týmu…). Do září finální verze, následně předložena k diskusi, listopad - prosinec  – schválení v PS, RSK, NIDV, MŠMT.

•             Další jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti bude ve středu 17. 4. 2019 na KÚ v místnosti 3072 od 14 do 17 hodin - Shrnutí problematiky a rovné příležitosti.

 Dále odkazuji na naše webové stránky, http://kap-stredocesky.cz/informace/minitymy/226, kde je možno již nyní diskutovat koncept Školské inkluzivní koncepce a závěry z pracovních týmů (diskuse v rámci webovek nebo na můj mail) a prohlédnout si další dokumenty např. Metodiku pro rovné příležitosti, kterou vydalo MŠMT.

 

Zápisy z jednání pracovních týmů Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

 

Zápis z jednání pracovního týmu Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Datum: 6. 2. 2019

Téma: Spolupráce školy, rodiny, OSPOD, se zřizovatelem, s obcí…

Závěry:

 1. Navýšení kapacity, popřípadě zřízení terénní služby (v rámci OSPOD), zajistit jej, systémové řízení.
 2. Středisko výchovné péče -  nezařazovat pouze do kategorie ústavní výchovy ale i jako např školské zařízení vzhledem k ambulantní činnosti.
 3. Chybí lidské kapacity, zejména školní psycholog.
 4. Školní psychologové jsou třeba zaměstnávat na delší spolupráci, nejenom na částečnou, která je placena ze Šablon, nutná stabilizace školních poradenských pracovišť.
 5. Zlepšit kapacity v PPP.
 6. Snížit úvazek metodikům školní prevence.
 7. Zřídit funkci metodika prevence v PPP, úkolem bude řízení metodiků na školách – tzv. oblastní metodici prevence, ujasnění role a náplně práce.
 8. Neustálá podpora pedagogických pracovníků a jejich pravidelná setkávání.
 9. Včasná odborná pomoc speciálních pedagogů s řešením výchovných problémů mimo školu, mimo OSPOD již od MŠ, ZŠ, SŠ.
 10. Vzdělávání pedagogů v oblasti sociálního rozvoje.
 11. Využití případových konferencí.
 12. Využití závěrů pracovní skupiny paní hejtmanky na téma spolupráce školství – sociální věci.
 13. Pomoc neziskových organizací, záměr vypracování seznamu neziskovek pomáhajících ve školství v regionu.

 

Zápis z jednání pracovního týmu Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Datum: 20. 2. 2019

Téma: Asistenti pedagoga, vedení hodin s asistenty, práce s dětmi s podporou …

Závěry:

 1. Nejistota zaměstnání asistenta pedagoga vázaná na jedno konkrétní dítě, rozpor mezi pracovně právním postavením a financováním.
 2. Stále neujasněné kompetence školní asistent, asistent pedagoga, osobní asistent. Různé postavení asistentů pedagoga vzhledem ke vzdělání, praxi, schopnostem.
 3. Další vzdělávání asistentů, kavárny pro asistenty, příprava asistenta před vstupem do školy, tým pracovníků školy…
 4. Supervize ve školství, využití pro rozvoj.
 5. Učitel jako vedoucí týmu ve třídě.
 6. Asistent pedagoga jako dospělý, který je se třídou nejvíce času.
 7. Pracovní náplň práce, přestávky v práci, profesionální přístup – oddělování soukromého života od pracovního – přecházení syndromu vyhoření.
 8. Využití pedagogické asistence ve třídě – možno financovat z podpůrných opatření.
 9. Postupné snižování potřeby asistenta u dítěte – individuální posouzení, problémy s financováním, vedení dítěte k samostatnosti – co bude dál, když bude dítě bez asistenta.
 10. Financování – problémy s vazbou na konkrétní dítě, postupný přechod na normativní, financování alespoň v základu, větší pravomoc ředitele.
 11. Inkluze nejsou jenom asistenti pedagoga.
 12. Udržitelnost inkluze po skončení fondů.
 13. Problematika hraničních dětí, role škol podle par.16 a škol speciálních, výhody malých kolektivů a upravených ŠVP, meze inkluze…

Zápis z jednání pracovního týmu Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Datum: 6.3. 2019

Téma: Poradenství, školní poradenské pracoviště, spolupráce se školou, diagnostika, doporučení poradny…

Závěry:

 1. PPP – příliš žádostí na vyšetření, čekací doby i několik měsíců, není dostatek pracovníků, odborníci nemají zájem o tato pracovní místa, problém vyšetření jsou psychiatrické diagnózy, metodické vedení ze strany MŠMT, administrativní náročnost
 2. Postavení PPP, SPC, soukromých zařízení a spolupráce mezi nimi – zkušenosti z terénu, někde funguje velmi dobře
 3. Problematika inspekce a PPP – první zkušenosti, tým inspektoprů pro poradenství v rámci republiky
 4. Úlevy při maturitní zkoušce – přiměřenost, systém si sedl
 5. Administrativní náročnost inkluze
 6. Rozvoj školních poradenských pracovišť, nedostatek pracovníků, možnost zvýšení kompetencí při přiznávání podpůrných opatření, zvýšená a důležitá role inspekce
 7. Podpůrná opatření – finančně podpořit i 1. stupeň, dát větší pravomoc škole nebo poradenskému pracovišti při škole např. při určení 2. stupně podpory
 8. Problém vzdělávání cizinců, síť středočeských škol na webovkách kraje, závěry z konference na webovkách kraje
 9. Organizace Meta – její činnost – podporuje vzdělávání cizinců a jejich integraci
 10. Sanace rodiny - oblast sociální práce podporující fungování a zachování rodiny. Jedná se o metodu preventivní práce s rodinou v případech ohrožení vývoje dítěte. Kraj (Odbor sociálních věcí) určuje základní síť sociálních služeb
 11. Sociálně aktivizační služba – pomoc rodinám s dětmi přímo v jejich prostředí
 12. Spolupráce ZŠ, MŠ a poraden v rámci MAP, někde funguje velmi dobře
 13. Správné vyplňování výkazu R44

Zápis z jednání pracovního týmu Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Datum: Středa 20. 3. 2019 – místnost 1088 KÚ – 14 – 17 hod.

Téma: Podpora nadaných

 1. Jak odhalit nadané dítě – obrovská paměť, zvládnutí složitých myšlenkových operací, vnímání problémů globálně, nevyrovnané výkony v různých oblastech atd.
 2. Negativní jevy– považují kolektiv za nedostatečně aktivní, protestují proti rutinní práci, odmítají se podřídit, ruší ostatní spolužáky.
 3. Zájmové útvary pro nadané děti, činnost DDM apod.
 4. Soutěže pro nadané děti – vědomostní, sportovní, umělecké, soutěži pořádané SK, chybí systém podpory, problematika suplování, projekt Excelence – bylo by dobré rozšíření.
 5. Chybí soutěže pro manuálně zručné děti.
 6. Návrh pořádání společných konferencí a seminářů KAP a IKAP na téma formativní hodnocení.
 7. Návrh pořádat soutěže zejména v Praze – dostupnost autobusového a vlakového spojení.
 8. Řešení problémů výjezdů učitelů se žákem či žáky na soutěž – problémem je suplování za daného učitele.
 9. Finanční problém se získáním kvalitního učitele pro zájmovou činnost.
 10. Problematika přechodu na víceletá gymnázia, kvalita ZŠ, procento odchodů…
 11. Sportovně nadané děti, podpora klubů, sportovní centra, podpůrná opatření, diagnostika, role obce, kraje a státu.
 12. Výzva Inkluze – i pro nadané, především ve vyloučených lokalitách, prostor pro MAP a neziskové organizace.
 13. Využití šablon, IKAP a pod – sí´tování, sdílení zkušeností, materiálová podpora, 3D tisk, stavebnice, robotika…

 

 

 

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář