page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Zpracování KAP 1

Struktura dokumentu KAP vychází ze vzoru připraveného odborným garantem. Realizační tým na základě výsledků dotazníkového šetření, zpracovaných analýz, KAP – Prioritizace potřeb s přílohou Rámec pro podporu infrastruktury a investic v kraji v území, zpracoval Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Středočeského kraje. Tato aktivita probíhala ve spolupráci s odborným garantem. Realizační tým formuloval aktivity, kterými chtěl z výchozího stavu dosáhnout stavu cílového/plánovaného. Aktivity byly rozvrženy v čase a byl pro ně vytvořen harmonogram s uvedením toho, jak na sebe navazují, nebo podle jiných relevantních kritérii.

Aktivity byly zvoleny na základě jejich očekávaného přínosu k naplnění cílového stavu.

Plán by měl odrážet naléhavost, s jakou je třeba aktivity realizovat pro naplňování stanovených cílů nebo řešení identifikovaných problémů či předcházení identifikovaných rizik. Návrh KAP obsahuje popis témat pro tvorbu „šablon“ se specifikací cílové skupiny (velmi konkrétní popis jednotlivých aktivit), návrhy na projekty partnerství a sítě – identifikace témat pro každý navrhovaný projekt, stručný přehled aktivit projektu, předpokládaný počet zapojených škol, typy škol, identifikace partnerů, identifikace žadatele.

Části KAP:

1. Analytická část

V této části realizační tým zhodnotil současný stav v území minimálně v klíčových oblastech KAP, mimořádná pozornost byla věnována hodnocení v oblastech jednotlivých intervencí – viz aktivita Analýza.

2. Stanovení priorit

Realizační tým přehledně popsal priority v jednotlivých dotčených oblastech tak, jak byly nastaveny v rámci Aktivity Prioritizace a zejména Aktivity Stanovení cílů rozvoje. Následně byly popsány ty priority, které chtěl v daném období akčního plánování řešit.

3. Návrh řešení

Priority, které chtěl KAP v území řešit v daném období akčního plánování, realizační tým dále rozpracoval. Pro každou z priorit byli stanoveny obecné cíle, každý z těchto cílů byl rozpracován do konkrétních cílů, které mají podobu konkrétních činností – aktivit – pro šablony a pro tematická partnerství a sítě.

 

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář