page counter
logolink
Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Mentoring začínajících ředitelů sklízí velký úspěch

Projekt Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje pořádá pravidelná setkání s odborným týmem v oblasti vzdělávání. Z těchto schůzek po shodě s vedením Odboru školství Středočeského kraje vznikl nápad mentorovat začínající ředitele škol a školských zařízení. Tohoto nápadu se ujal realizační tým Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje, který jej zajišťoval po provozní a finanční stránce.

Realizační tým KAP po poradě s vedením Odboru školství vytipoval ředitele škol a školských zařízení, kteří se například dlouholetou praxí ve vedení škol a školských zařízení osvědčili a vybral tak různé typy škol a školských zařízení, tak aby byly pokryty personálně všechny typy škol a školských zařízení. Ku příkladu byl určen mentor na domovy dětí a mládeže, učiliště, gymnázia či průmyslové školy, nebo základní školy. Každý začínající nový ředitel školy či školského zařízení tak dostal možnost nechat se mentorovat od zkušenějšího kolegy.

Mentor byl finančně podpořen z projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje formou dohody o provedení práce. Průběh pak byl dle zpráv o mentoringu od mentorů u všech podobný. Prvně proběhlo telefonní kontaktování, kdy mentor s mentorovaným domluvil na osobní schůzce. Na první osobní schůzce se kolegové navzájem představili a probrali co přesně od sebe v rámci této spolupráce očekávají. Následně pak většinou schůzky probíhaly operativně. Jelikož obdobný projekt v minulosti v rámci Středočeského kraje nikdy neprobíhal, všemi stranami byl hodnocen velice kladně, a to jak mentorovanými, tak mentory. Každý začínající ředitel ocení v začátcích pomoc ze strany zkušenějšího odborníka.

Nejčastější oblastí, ve které potřebovali začínající ředitelé škola školských zařízení pomoci, byla zejména orientace v právních předpisech jako celku. Častým jevem také bylo, že se schůzek mezi řediteli účastnil někdo z provozu školy, nejčastěji tedy ekonom. Tedy druhou nejčastější oblastí dle zpráv mentorů byla oblast finanční. Další nejčastěji jmenovanou oblastí byly čistě administrativní záležitosti v rámci školy. Například evidence smluv, inventarizace a vyřazování majetku. Dále byla také často mentorována práce s portálem příspěvkových organizací, který kraj zřizuje jako hlavní komunikační kanál mezi řediteli škol a školských zařízení a Středočeským krajem.

Projekt byl tedy z obou stran hodnocen velice pozitivně a vzhledem k nepříliš velké finanční náročnosti a ochotě zkušených ředitelů škol a školských zařízení lze očekávat, že Středočeský kraj bude v podobných aktivitách v budoucnu pokračovat ve snaze ulehčit tak prvotní vstup do problematiky nově začínajícím ředitelům škol a školských zařízení.

Diskuze a dotazy

Kontaktní formulářOdpovědi

Skrýt diskuzi a dotazy

Kalendář